پزشکان کلینیک سیماطب

(نوبت دهی فقط با هماهنگی قبلی انجام می شود)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها صبح ساعت ۸ تا ۱۱

(ویزیت ندارند)

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

—————————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها ساعت ۸ _۱۲

(ویزیت ندارند)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

——————————

ساعت حضور در کلینیک

دوشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مسئول فنی شیفت عصر کلینیک

—————————

ساعت حضور در کلینیک

شنبه تا چهارشنبه ۱۶_۲۰

پنجشنبه ۱۸_۲۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مدیر کلینیک سیماطب و مسئول فنی شیفت صبح

—————————————-

ساعت حضور در کلینیک

شنبه، دوشنبه و پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۴

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مسئول فنی شیفت صبح

————————————-

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت ۱۱_۱۳
سه شنبه ها ۹_۱۲

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها عصر ۶-۳

(ویزیت ندارند)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت ۱۳ _۱۶

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

دانشیار دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت ۱۳:۳۰ _۱۷

(ویزیت ندارند)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

به دلیل کرونا در کلینیک حضور ندارند

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

غیرفعال به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد تمام دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

شنبه ها ساعت ۱۳:۳۰ _۱۵

(ویزیت ندارند)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

شنبه ها و چهارشنبه ساعت ۱۵_۱۷

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه آزاد 

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه چهارشنبه پنجشنبه ساعت ۹_۱۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

پنجشنبه ها ۱۶_۱۷

 

(ویزیت ندارند)

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

دوشنبه ها ۱۲_۱۴
چهارشنبه ها ۱۳_۱۴:۳۰

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها ساعت ۸ _۱۲

(ویزیت ندارند)

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت ۹:۳۰_۱۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک 

دوشنبه ها ساعت ۱۸ تا ۱۶ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

سه شنبه ها ساعت ۹_۱۲

(ویزیت ندارند)

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

(ویزیت ندارند)

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

دوشنبه ها ساعت ۹ _۱۱