پزشکان کلینیک سیماطب

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها صبح ساعت ۸ تا ۱۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

 عضو  انجمن متخصصین پوست ایران

—————————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها ۸ تا ۱۲

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

——————————

ساعت حضور در کلینیک

سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مسئول فنی شیفت عصر کلینیک

—————————

ساعت حضور در کلینیک

هر روز عصر ساعت ۴ تا ۸

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مدیر کلینیک سیماطب و مسئول فنی شیفت صبح

—————————————-

ساعت حضور در کلینیک

شنبه ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر
دوشنبه ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر
سه شنبه ۱۲ تا ۴ بعد از ظهر
پنج شنبه ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

مسئول فنی شیفت صبح

————————————-

ساعت حضور در کلینیک

یک شنبه ۸ تا ۱۳ بعد از ظهر
سه شنبه ۸ صبح تا ۱۲ ظهر
پنج شنبه ۸-۵ عصر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها عصر ۶-۳

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها صبح ساعت ۵-۱ بعد از ظهر

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

دانشیار دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها صبح ساعت ۶ -۱ بعد از ظهر

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

غیرفعال به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد تمام دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

شنبه ها بعد از ظهر ساعت ۴-۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

شنبه ها ساعت ۶-۲ عصر
چهارشنبه ها ساعت ۶-۲ عصر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه آزاد 

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها صبح ساعت ۸ تا ۱۱
چهارشنبه ها صبح ساعت ۸ تا ۱۱

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

پنج شنبه ها ساعت ۶ – ۱ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۳ -۱۲ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

چهارشنبه ها ساعت ۱۲ -۸ صبح

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

استاد دانشگاه

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت ۱۱-۹ صبح

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک 

پنج شنبه ها ساعت ۷-۳ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

سه شنبه ها ساعت ۱۲-۹ صبح

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

سه شنبه ها ساعت ۵-۲ بعد از ظهر

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

یکشنبه ها ساعت 10 تا 12

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا

 

متخصص پوست، مو  و زیبایی – دارای بورد تخصصی

—————————–

ساعت حضور در کلینیک

تعطیل به دلیل پاندمی کرونا