مقایسه قیمت ها

_
خدمات استرالیا هندوستان قیمت خودمان
بوتاکس (Botox) 299$ 300$ 50-150$
لیزر مو (Hair laser) 423$ 200-800$ 100-120
هایفو (Hifu) 150$ 400$ 250-300$
فیلر (filler injection) 389-599$ 500$ 200-400$