عمومي هزینه تزریق بوتاکس ساير
نوع مخرج هزینه واحد یک ناحیه 1,700,000 تومان میکرودرم 5k
دیسپورت 26-16 1,500,000 تومان دو ناحیه 2,500,000 تومان کرایو و کوتر: حداقل 4k
زئومین 16 360,000 تومان سه ناحیه 3,100,000 تومان تزریق داخل ضایعه : حداقل 4k
زئومین 20 360,000 تومان چهار ناحیه 3,800,000 تومان تزریق گارداسیل: 800,000 تومان
نوروناکس 10 850,000 تومان پنج ناحیه * تومان هر k جراحی : 227,000 تومان
دیستون 26 200,000 تومان شش ناحیه * تومان Q RAY
نوروناکس 20 850,000 تومان زیر بغل 4,800,000 تومان هر ناحیه: 1,000,000 تومان
مصپورت 30 250,000 تومان کف دستها 4,800,000 تومان ورودی لیزر: 1,000,000 تومان
Gentel & Elite+ NGL مصرفی عمومی : 300,000 تومان
ناحیه هزینه واحد شات یک تا 50 شات: 25,000 تومان پلکسر
بازوها 3.000.000 تومان شات 51 تا 100 شات: 20,000 تومان جلسه اول : 7,000,000 تومان
ساعدها 2.400.000 تومان شات 101 به بالا : 15,000 تومان جلسه دوم به بعد: 5,000,000 تومان
ران ها 6.000.000 تومان ورودی لیزر: 1,000,000 تومان کربوکسی تراپی
ساق ها 4.800.000 تومان مصرفی عمومی : 300,000 تومان هر ناحیه: 1,000,000 تومان
پشت بالا 4,200,000 تومان MG ورودی لیزر: 1,000,000 تومان
پشت پایین 4,200,000 تومان شات یک تا 50 شات: 25,000 تومان مصرفی عمومی : 300,000 تومان
قفسه سینه 4,200,000 تومان شات 51 تا 100 شات : 20,000 تومان ويزيت
شکم 4,200,000 تومان شات 101 به بالا : 15,000 تومان ویزیت متخصص 800,000 تومان
ژنیتال 2.000.000 تومان ورودی لیزر: 1,000,000 تومان ویزیت فوق تخصص 1,010,000 تومان
بیکینی لاین 1,200,000 تومان مصرفی عمومی : 300,000 تومان میکرونیدیلینگ
باسن 1,800,000 تومان HR ناحیه ای : 1,000,000 تومان
آگزیلا 1.200.000 تومان شات یک تا 50 شات: 40,000 تومان full face 4,000,000 تومان
Full face 2,600,000 تومان شات 51 به بالا: 20,000 تومان مزو تراپی
QS ناحیه ای معادل Gentel هزینه تزریق به ازاء 1cc 1,000,000 تومان
ناحیه هزینه واحد ورودی لیزر: 1,000,000 تومان هزینه تزریق به ازاء 2cc 1,500,000 تومان
شات یک تا 100شات: 30,000 تومان مصرفی عمومی : 300,000 تومان هزینه تزریق به ازاء 3cc 2,000,000 تومان
شات 101به بالا: 25,000 تومان CO2 هزینه تزریق به ازاء 4cc 2,500,000 تومان
Full face 3,000,000 تومان هر ناحیه: 1,300,000 تومان بخيه و پانسمان
ناحیه به اندازه کف دست: 1,000,000 تومان Full face 500,000 تومان کشیدن بخیه توسط پزشک: 800,000 تومان
از جلسه دهم به بعد هزینه ها 50% کاهش می یابد ورودی لیزر : 100,000 تومان کشیدن بخیه توسط پرستار: 450,000 تومان
ورودی لیزر: 1,000,000 تومان مصرفی عمومی: 300,000 تومان پانسمان توسط پرستار: 350,000 تومان
مصرفی عمومی : 300,000 تومان اربیوم تزريق
هزینه تزریق ژل شات یک تا 100 شات: 30,000 تومان تزریق چربی مرحله اول: مصرفی
ناحیه هزینه واحد شات 101به بالا : 25,000 تومان یک ناحیه: 14,500,000 محاسبه گردد
خط خنده 6,500,000 تومان ورودی لیزر: 1,000,000 تومان تمام صورت: 21,500,000 محاسبه گردد
پیشانی 6,500,000 تومان مصرفی عمومی : 300,000 تومان ترميم
لب 6,500,000 تومان RF ترمیم تزریق چربی مصرفی
اسموکر لاین 6,500,000 تومان هر شات: 20,000 تومان بدون برداشت چربی 11,000,000 محاسبه گردد
زاویه سازی فک 6,500,000 تومان ناحیه ای : 1,000,000 تومان با برداشت چربی 14,500,000 محاسبه گردد
چانه 6,500,000 تومان Full face 4,000,000 تومان هایفو
گونه 6,500,000 تومان گردن: 1,000,000 تومان پیشانی 6,000,000 تومان
زیر پلک تحتانی 6,500,000 تومان ورودی لیزر: 1,000,000 تومان دور چشم: 5,000,000 تومان
مصرفی عمومی: 300.000 ریال مصرفی عمومی: 300,000 تومان گونه ها: 16,500,000 تومان
در صورت استفاده از دو سرنگ 1/5 برابر فوق گونه ها: 16,500,000 تومان
Elite + گردن 8,500,000 تومان
هر شات: 20,000 تومان صورت 25,000,000 تومان
1540 ورودی لیزر: 1,000,000 تومان صورت و گردن 28,500,000 تومان
ناحیه هزینه واحد مصرفی عمومی : 300,000 تومان غبعب 5,000,000 تومان
هر شات: 20,000 تومان هر شات 22,000 تومان
ناحیه ای : 1,000,000 تومان مصرفی 350,000 تومان
Full face 4,000,000 تومان
گردن: 1,000,000 تومان
ورودی لیزر 1,000,000 تومان
مصرفی عمومی: 300,000 تومان